سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

پیام صبایی فرد – پژوهشکده انرژی ،پژهشگاه موادوانرژی کرج – ایران
مجید جمیل – پژوهشکده انرژی ،پژهشگاه موادوانرژی کرج – ایران

چکیده:

استفاده ازانرژی بادی درمناطق شهری وبه ویژه برروی ساختمان هاروش نوینی است برای تولیدبرق که طی چندسال اخیردرکشورهای صنعتی موردتوجه بسیاری قرارگرفته است.اگرچه پتانسیل باد درشهرکمترازمقدارموجود درمناطق فراساحلی وخارج ازمحیط شهری بوده ولی مواردی ماننداستفاده مستقیم وبدون نیازبه شبکه ازانرژی الکتریکی وحذف تلفات انتقال انرژی جذابیت استفاده ازرو را افزایش می دهد.جریان بادبالای یک ساختمان دراثربرخوردبه لبه ساختمان دچارجدایش وزاویه مشخصی نسبت به افق پیدامی کند. توربین های بادی موردنظربایدتوانایی کارباجریان مورب ورودی راداشته باشند.دراین مقاله مدلی ازتوربین بادی محورافقی سه پره ومدلی ازتوربین بادی محورقائم H روتورسه پره درجریان مورب درنظرگرفته می شود. مدلهای فوق براساس تئوری گشتاورمحوری (Axial Momentum) وبه روش CFD تحلیل می شود. نتایج نشان م دهد.که برای یک توربین H روتورقرارگفته درمقابل جریان مورب توان خروجی بهینه تادو برابرتوان خروجی توربین محورافقیاست. البته بایدبه این نکته توجه نمودکه ابعادتوربین هادرنتایج نهایی تاثیرگذازاست.