سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

امیر اسکندری – کارشناس ارشد سازه های آبی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوز
امیرعباس کمان بدست – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

چکیده:

این تحقیق به بررسی میزان رسوبات ته نشین شده در شبکه آبیاری و زهکشی امیرکبیر که با استفاده از نر مافزار شارک صورت گرفته اختصاص دارد. کشت و صنعت امیرکبیر در ۴۵ کیلومتری جنوب اهواز و در غرب رودخانه کارون واقع شده است. در این تحقیق با جم عآوری اطلاعات مربوط به رسوب، آب مصرفی و هیدرولیک شبکه، مدل ریاضی ساخته شد. با دریافت خروجی های نرم افزار مقدار حجم رسوب ت هنشین شده در شبکه در طول تحقیق(از مهر ۱۳۸۷ تا شهریور ۱۳۸۸) ۴۸۶۷ متر مکعب برآورد گردید که بیشترین مقدار در آذرماه به مقدار ۲۹۴۹/۶۷ متر مکعب می باشد. بیشترین عمق های رسوب ته نشین شده در کانال AMC-L (چپ) ۳۴۴ میلی متر و در کانال AMC-R(راست) ۳۱۵ میلی متر و در کانال AMC-I(صنعت) ۱۵۸ میلی متر برآورد گردید.