سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی اژدری مقدم – استادیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه سیستان و بلوچستان
محمدرضا کاویانپوراصفهانی – دانشیار گروه عمران- آب دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
مجتبی گودرزی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران- سازههای هیدرولیکی، دانشگاه سیستان و بلو

چکیده:

یکی از انواع رایج مستهلک کنندههای انرژی پرتابکنندههای جامی هستند که در سدها سیلاب مازاد را عبور میدهند. بر اثربرخورد جت ریزشی این سرریزها در پاییندست بستر زمین حفره آبکند گسترش مییابد. هدف از این تحقیق مقایسه و مدل حفره آبکند در پاییندست پرتاب کنندههای جامی به روشCFD با کمک نرمافزار Flow-3D- 9,3 میباشد.این نرمافزار معادلات ناویر استکوکس غیر خطی را در حالت سهبعدی به روش VOF حل میکند. برای شبیهسازی از دو معادله پیوستگی و اندازه حرکت همچنین مدل آشفتگی k-ε استفاده شده است. نتایج حاصل از مدل عددی با نتایج آزمایشگاهی نطابق قابل قبول بین آنها را نشان میدهد، لذا استفاده از این نرمافزار با قابلیت بالای آن و روش عددی ارایه شده میتواند ابزار مناسبی برای شبیهسازی حفره آبکندناشی از جت جریان باشد.