سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

حسین خلیلی شایان – دانش آموخته کارشناسی ارشد سازه های آبی
جواد فرهودی – استاددانشگاه تهران
حسین حمیدی فر – دانشجوی دکتری سازه های آبی

چکیده:

عمده مطالعات انجام شده پیرامون تعیین ابعادحرفه ناشی ازبروز ابشستگی موضعی پایین دست انواع مختلف سازه های هیدرولیکی مبتنی برنتایج ازمایشات تجربی بوده و به علت پیچیدگی های فراوان این پدیده مطالعات نظری دراین زمینه بسیارمحدود است هدف ازانجام این مطالعه ارایه روشی به منظور تعیین عمق آبشستگی بیشینه ناشی ازجریان خروجی از دریچه های کشویی درشرایط وجود حفاظت بستر پایین دست افقی و وجود حفاظت بستر با شیب معکوس است که میتواند به عنوان یک روش عمومی جهت تعیین عمق آبشستگی بیشینه درپایین دست انواع سازه های هیدرولیکی به کاررود برای این منظور حجم کنترل سیال درابعاد نهایی حفره درشرایط تعاد لدرنظر گرفته شد و با استفاده از معادله اندازه حرکت دراین حجم روابطی جهت تعیین عمق آبشستگی بیشینه استخراج شد با این روش خصوصیات هیدرولیکی جریان و سازه بالا دست موثربرابعاد حفره و میزان تاثیر آنها شناسایی مشود