سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمید کر – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شاهرود،
فرهنگ سرشکی – دانشیار دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکده معدن، نفت و ژئوفیزیک،
رضا خالوکاکائی – استاد دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکده معدن، نفت و ژئوفیزیک
محمد کنشلو – استادیار دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکده معدن، نفت و ژئوفیزیک

چکیده:

در سالهای اخیر شگردهای فنی، امکان مدلسازی مستقیم ریسک فنی و زمینشناسی را درفرآیند طراحی معادن روباز فراهم نمودهاند. یکی از منابع اصلی ریسک فنی تناژ و عیار ماده معدنی است.در این مطالعه به منظور بررسی عدم قطعیت و ریسک طراحی و بهینهسازی پیت معدن سنگ آهن دردوی تعداد ۱۰۰ شبیهسازی از عیار مدل بلوکی به همراه یک مدل تخمینی در نرم افزار NPV Scheduler برای تولید توزیعی از خروجیهای امکانپذیر مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج حاصل نشان از بیش تخمینی مدل تخمنی نسبت به مقادیر مورد انتظار تحققهای شبیهسازی شده در مقادیرکل ماده معدنی محتوای فازهای افزایشی و مقادیر فلز قابل بازیابی به ترتیب به میزان ۲۹/۳ ,۲۲/۰۴ درصد داشته است. اما میانگین عیار سنگ آهن برای مدل تخمینی نسبت به ارزش مورد انتظار شبیهسازیها به میزان ۴/۴۵درصد کاهش داشته است. ارزش خالص فعلی کلی پیتهای نهایی نیز با وجود مطابقت مناسب دو مدل، در فازهای اولیه نشان از بیش تخمینی مدل تخمینی دارد (مدل تخمیی مقدار ۴۵۶ میلیون دلار و مقدار مورد انتظار شبیهسازیها ۴۵۵ میلیون دلار). هزینهی تولید بر فلز قابل بازیابی مدل تخمینی نسبت به مقدار مورد انتظار شبیهسازیها نیز ۵/۷درصد بیشتر تخمین زده شدهاست.