سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی شبیه سازی سیستمهای مکانیکی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

نگار اصغری – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، گروه مکانیک ماشینهای کشاورز
سیدرضا موسوی سیدی –

چکیده:

این تحقیق عملکرد سیکل دیزل استاندارد هوا را با استفاده ازترمودینامیک زمان محدود بررسی نمو د. در این مدل رابطه بین ظرفیت گرمای ویژه در حجم ثابت با درجه حرارت تعیین شد. رابطه غیر خطی بین گرماهای ویژه سیال کاری و دما ی متناظر با آنها ، برگشت ناپذیری های حاصل از راندمان های تراکم و انبساط و همچنین نسبت قطع پاشش سوخت در نظر گرفته شد . رابط ه بین کار خروجی و نسبت تراکم و همچنین رابط ه بین کار خروجی و راندمان حرارتی سیکل به دست آمده است. نتایج نشان می دهد، با افزایش برگشت ناپذیری داخلی و پارامتر نسبت قطع پاشش سوخت، ماکزیمم کار خروجی و همچنین راندمان حرارتی در ماکزیمم کار خروجی کاهش مییابد . بیشترین مقدار ماکزیمم کار خروجی و راندمان حرارتی در ماکزیمم کار خروجی به ترتیب ۱/۲۳کیلو ژول و۰/۷۸در نسبت قطع ۱/۳بدون برگشت ناپذیری داخلی به دست میآید