سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سیدمجید شریعت زاده – کارشناس ارشد برق
محمود طالب بیدختی – کارشناسی ارشد عمران

چکیده:

تعیین ظرفیت بهینه نیروگا ههای آبی غالبا از روش تحلیل اقتصادی صورت میپذیرد. خصوص یسازی در صنعت برق و افزایش تمایل سرمای هگذارای در این صنعت این سوال را مطرح میسازد که در راستای افزایش جذابیت این طر حها در شرایط جدیدبازار برق، ظرفیت و نحوه کارکرد بهینه نیروگاه آبی چگونه باید باشد. این مساله برای طر حهای متوسط و کوچک از اهمیت بیشتری برخوردار است. هر چند منحنی غربالگری تا حدی وضعیت کارکرد بهینه انواع رو شهای تولید برق را مشخص میسازدولی اعمال قواعد بازار برق، شرایط جدید و تا حدودی متفاوت را ایجاد م یکند. این مقاله به معرفی روشی جهت تعیین ظرفیتاقتصادی بهینه نیروگا ههای بر قآبی بر اساس بازار برق میپردازد. در این مقاله نخست ارتباط بین پارامترهای طراحی نظیر هد و دبی طراحی با سایر کمی تهای فنی و اقتصادی برقرار و یک مدل ریاضی جهت مسئله تدوین م یشود. مدل تهیه شده با فرضمشخص بودن میزان جریان آب و سایر پارامترهای ورودی م یتواند تأثیر متغیرهای مختلف طراحی را روی میزان سود موردانتظار، پارامترهای مهم اقتصادی و دیگر متغیرهای خروجی مثل میزان تولید سالیانه انرژی نشان دهد. برای تعیین ظرفیت بهینه واحدهای بر قآبی جهت رسیدن به حداکثر بازده اقتصادی از میان سناریوهای قابل اجرا، از روش الگوریتم ژنتیک استفادهم یشود که با تغییر هدفمند متغیرهای طراحی، بهترین گزینه را انتخاب م یکند. روش فوق با تغییراتی جهت نیروگا ههای تلمبه ذخیر های و همچنین استراتژی تولید انرژی جهت بهر هبرداری بهینه از واحدهای بر قآبی از منظر یک بنگاه اقتصادی م یتواندب هکار گرفته شود