سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

یاور صلاحی – دانشجوی کارشناسی ارشد منابع آب
آرش ادیب – استادیار دانشگاه شهیدچمران اهواز
فریدون رادمنش – استادیار دانشگاه شهیدچمران اهواز

چکیده:

کمبود منابع آب قابل دسترسدرجهان و نیز پراکنش نامتناسب آن لزوم استفاده ازمدیریت بهینه منابع آب را نمایان می سازد بدین منظور باید قوانین مناسبی برای بهره برداری از رودخانه ها و مخازن سدها به عنوان یکی از مهمترین اجزای سیستم های منابع آب اتخاذ گردد بکارگیری چنین قوانینی باعث ایجاد تعادل بین منابع محدود موجود و مصارف بالا بهینه سازی مصرف آب دربخش کشاورزی شهری و صنعتی و درنهایت نیل به توسعه پایدا ردرمدیریت منابع آب خواهد شد به این منظور مدیران جهت برنامه ریزی دراستفاده ازمنابع آب به خصوص مخازن سدها نیاز به اتخاذ سیاست های بهینه دارند دراین تحقیق به منظور بهینه سازی حجم مخزن سد درودزن برای اعتمادپذیری مشخص و کنترل شده دررابطه با میزان خروجی ازمخزن برای تامین نیاز پایین دست که شامل نیازهای شرب و کشاورزی می باشد با استفاده از روش برنامه ریزی خطی درمحیط برنامه نویسی lingo11 استفاده شده است که حاکی از آن است که این الگوریتم با درصد بالایی از اعتمادپذیری توانایی تخمین حجم بهینه سد را دارد.