سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فرزاد ملاقاسم شمیرانی – کارشناس ارشد ساز ههای هیدرولیکی، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهرا
سیدامیرالدین صدرنژاد – استاد دانشکده عمران، دانشگاه خواج هنصیرالدین طوسی، تهران

چکیده:

بررس یهای انجام شده نشان م یدهد که زلزله یکی از عوامل اصلی از کار افتادگی دریچ هها است از این رو در این تحقیق به بررسی ظرفیت باربری نهایی دریچ ههای تخت، تحت عملکرد زلزله پرداخته شده است. برای این منظور سه معیار نشت آب از آ ببندها، شکست اجزاء اصلی سازه دریچه و شروع ترک در جوش مورد مطالعه قرارگرفته است. این تحقیق بصورت تحلیل برروی مد لهای عددی مناسب دریچه و افزایش فشار آب وارده، بصورت رشد ضریب بارگذاری تا رسیدن به حدودشاخ صهای یاد شده انجام پذیرفته است. نتایج این برسی بصورت تغییرات ضریب زلزله رابطه وسترگاد نسبت به تغییراتدهانه دریچه و هد آب روی دریچه ارائه شده تا با استفاده از این اقدامات بدون تحلیل دریچه بتوان بارگذاری نهایی دریچه را تعیین نمود.