سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علیرضا گلستانی – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوتکنیک، دانشگاه علم و صنعت ایران
علی اکبر حشمتی – استادیار گروه ژئوتکنیک، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

شناخت خصوصیات خاک از قبیل سرعت موج برشی ، مدول برشی، و نسبت میرائی در مسائل مهندسی ژئوتکنیک لرزهای از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. این پارامترها میتوانند توسط روشهای لرزهای در محل و اندازهگیری سرعت انتشار موج در محیط خاکبدست آیند. تحلیل طیفی امواج سطحیSASW)یکی از روشهای لرزهای است که مقبولیت زیادی دارد. در این روش سرعت موج برشی با استفاده از تحلیل تعداد زیادی سیگنال لرزهای ناپایدار بدست میآید. تغییر کردن فرکانس این سیگنال ها در زمان باعث ناپایداری آنها میشود. بنابراین، برای تعیین دقیق طیفپاسخ لرزهای لایه خاک مورد نظر در این سیگنال ها استفاده از طیف زمان- فرکانس امری ضروری می باشد. روش تبدیل موجکروش جدیدی است که قابلیت های زیادی در زمینه تحلیل امواج سطحی لرزهای دارد. با استفاده از تبدیل موجکمی توان طیفپاسخ لرزهای خاکهای مختلفرا شناسایی کرد و صحت انجام آزمایش را به اثبات رساند. در این مقاله، با استفاده ازتبدیل موجک، داده های امواج سطحی ثبت شده در یکی از سایت های دانشگاهUKM مالزی مورد تحلیل قرار گرفت. طیف زمان- فرکانسبدست آمده از این تحلیل به طور دقیق طیفپاسخ لرزهای خاکماسهای لایه مورد نظر را به وضوح نشان داد. شناخت لایه ماسهای مورد نظر توسط این روش تطابق بسیار خوبی با نتایج آزمایشات آزمایشگاهی و لرزهای انجام شده در دیگر سایت های دانشگاهUKM دارد. از دیگر نتایج این تحلیل، عملکرد خوب موجکها در نویزبرداری از سیگنالهای لرزهای مورد نظر می باشد و این امر، اهمیتانتخاباین روشرا در حین تحقیقاتژئوتکنیکی به اثبات می رساند