سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مهدی مهدوی عادلی – دکتری سازه
سینا معتکف ماسوله – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ساخت

چکیده:

طیف خطریکنواخت که نسل جدیدی از طیفهای پاسخ محسوب می گردد طیفی استک ه احتمال وقوع تمام نقاط دامنه طیفی آن یکسان باشد بواسطه مزیت های پرشمار این نوع طیف جدید از طیف ها درطراحی لرزه ای سازه ها در سالیان اخیر مطالعات زیادی درخصوص تعیین چنین طیفی برای مناطق مختلف دنیا صورت گرفته است که مقاله حاضر را نیز می توان درراستای انجام چنین تحقیقاتی برای گستره کشور ایران دانست هدف ازانجام این تحقیق تعیین مولفه های افقی و قائم طیف های خطر یکنواخت برای شرایط ساختگاهی مختلف در شهر چالوس از طریق انجام یک تحلیل احتمالاتی خطر لرزه ای و همچنین مقایسه طیف حاصل با طیف پیشنهادی آیین نامه ۲۸۰۰ است نتایج حاصل تحقیق نشان میدهد که سطح خطر لرزه ای تعریف شده برای شهر چالوس در استاندارد ۲۸۰۰ ایران و همچنین طیف پیشنهادی این آیین نامه برای گستره مذکور تا حد زیادی مناسب است گرچه برای سازه های با تعداد طبقات متوسط و زیادبکاربردن طیف حاصل از تحلیل خطر لرزه ای بجای طیف آیین نامه در طراحی لرزه ای سازه ها می تواند به اقتصادی شدن طرح در عین حفظ سطح ایمنی مطلوب برای ساختمان ها کمک شایانی نماید.