سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مهدی مهدوی عادلی – دکتری سازه
سامان اسدی – کارشناس ارشد سازه

چکیده:

بدون شک پیش نیاز طراحی ایمن و نیز مقاوم سازی لرزه ای سازه ها داشتن تخمینی مناسب از میزان نیروهای ناشی از زلزله است که با توجه به ماهیت تصادفی پدیده زلزله چنین تخمینی باید در یک چارچوب احتمالاتی که با نام تحلیل احتمالاتی خطر لرزه ای شناخته می شود صورت گیرد دراین تحقیق با استفاده از ترکیب آمار و احتمالات و داده های لرزه خیزی احتمال وقوع سالیانه یک پارامتر حرکت زمین ناشی از زلزله برآوردمی گردد اگرچه تا مدتها این پارامتر حرکت شتاب حداکثر زمین انتخاب می گشت ا مادر سالهای اخیر و با توجه به تغییر طیف آیین نامه ها از طیفهای مقیاسی به طیفهای خطر یکنواخت شتابهای طیفی جایگزین شتاب طیفی حداکثر زمین شده اند و نقشه های شتاب طیفی جای نقشه های شتاب حداکثر زمین را گرفته اند تهیه چنین نقشه هایی با استفاده از تحلیل احتمالاتی خطر لرزه ای برای برخی از شهرهای منتخب استان مازندران و تعیین طیفهای خطر یکنواخت برای این شهرها هدف اصلی در این تحقیق است