سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی بتن ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

کامیار خزاعی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران- دانشگاه صنعتی اصفهان
داود مستوفی نژاد – استاددانشکده مهندسی عمران- دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

یکی از مسایل مهم در مقاطع تقویت شده با ورق هایFRP که موضوع تحقیقات اخیر را به خود اختصاص داده است، پدیده ی جداشدگی ورق از سطح بتن بوده و با وجود روش های ارائه شده در آیین نامه های مقاوم سازی همچون روش آماده سازی سطحی باز هم اینپدیده به وقوع پیوسته است. روش شیار زنی به عنوان یک روش جایگزین آماده سازی سطحی در سال های اخیر مورد استفاده قرار گرفته است. در این تحقیق تأثیر الگوی های مختلف طولی شیارها در سرتاسر ورقCFRP جهت تعیین طول موثر شیار مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور تعداد ۱۰ تیر بتن مسلح شده با ابعاد ۱۲۰×۱۴۰×۱۰۰۰میلی متر مورد آزمایش قرار گرفته است. میزان تسلیح این تیرها معادل۰/۳فولاد متعادل مقطع بوده و تحت بارگذاری خمش چهار نقطه ای قرار گرفته اند. بر اساس نتایج به دست آمده بین الگوهای مختلف طولی در این آزمایش ها، استفاده از شیارهای طولی منقطع به مقدار ۵۰ درصد شیارهای با طول کامل و به شکل متمرکز در دو انتهای ورق CFRP علاوه بر باربری برابر و نسبتأ بیشتر نسبت به نمونه های دیگر، رفتار شکل پذیرتری نیز از خود نشان داده اند و ورق تقویتی در این نمونه ها به نهایت ظرفیت خود و در نهایت به پارگی رسیده است.