سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حامد هاشمی دزکی – دانشکده مهندسی برق ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر،ایران – تهران
حسین عسکریان ابیانه – دانشکده مهندسی برق ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر،ایران – تهران
یحیی کبیری رنانی – دانشکده مهندسی برق ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر،ایران – تهران
کاظم مظلومی – دانشگاه زنجان- ایران

چکیده:

دراین مقاله روشی پیشنهادشده است که بتوان به کمک آن چندین طرح بدست آمده ازالگوریتم ژنتیک جهت محل قرارگیری بهینه تجهیزات حفاظتی درشبکه های توزیع انعطاف پذیرترین طرح راانتخاب کرد. روش پیشنهادی امکانی ایجادمی کندکه عدم قطعیت های موجوددرسیستم رادرپایان مدلسازی واکاوی کرد. معیارهای انعطاف پذیری معرفی شده برای انتخاف انعطاف پذیرترین طرح عبارتنداز:شباهت طرح باوضعیت موجودقرارگیری تجهیزات ،عدم حساسیت به حذف یاعدم عملکردیکی ازتجهیزات حفاظتی وعدم حساسیت به رشدبارموضعی احتمالی اعمال روش پیشنهادی برروی یک شبکه توزیع ۳۳ باس نمونه کارآمدی روش پیشنهادی رادریافتن طرح انعطاف پذیرنشان می دهد