سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی بتن سبک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمیدرضا رحمانی – کارشناسی ارشد مهندسی عمران، عضو هیأت علمی دانشگاه غیرانتفاعی پارسیا
محمود یزدانی – استادیار دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

روش تاگوچی روشی سیستماتیک برای طراحی آزمایشهای تجربی است که می تواند به زمان و هزینه لازم برای تحقیقات صنعتی و دانشگاهی را کاهش دهد. در این روش موثرترین عوامل انتخاب شده و برای هر کدام سطوح مختلفی در نظر گرفته می شود. سپس بر مبنای تعداد عوامل انتخاب شده و سطوح تخصیص داده شده با استفاده از راهنمای تاگوچی آرایه متعامد مناسبی در نظر گرفته می شود. این آرایه ها می تواند برای انتخاب برنامه آزمایشگاهی مناسب که شامل تعداد آزمایشها و ترکیب سطوح مختلف است به کار برده شود. در انتهای هر آزمایش معیار کمی متناظر تعیین می شود. با استفاده از نتایج آزمایشهای انجام شده و استفاده از نرم افزار MINITAB ترکیب بهینه تعیین شده و بر اساس آن معیار کمی منتاظر تخمین زده می شود. برای اطمینان از نتایج به دست آمده معمولا یک طرح آزمایشی بر اساس مقادیر بهینه شده ساخته شده و نتایج با مقادیر تخمین زده شده توسط نرم افزار مقایسه می شود. در این تحقیق چهار عامل اصلی در نظر گرفته شده اند: پومیس با دانه بندی نوع یک، پومیس با دانه بندی نوع ۲، ماسه و فیلر. علاوه بر آن پومیس با دانه بندی نوع ۳ به عنوان عامل تکمیلی در نظر گرفته شده است. برای تعیین ترکیب بهینه، آرایه متعامدی از L مورد استفاده قرار گرفته و پس از تحلیل و تعیین مقادیر بهینه، نتایج آزمایشگاهی با مقادیر تخمین زده شده توسط نرم افزار مقایسه شده است.