سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی محیطی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عبدالله سیف – استادیارو عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان
سینا مصلحی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان
محمود سلطانیان – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان
ابوذر کارگر – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان

چکیده:

تحلیل سطوح اقلیمی حوضه ابرکوه از نقطه نظر تاثیر آن برروی محدوده پلایایی ابرکوه ا زاهمیت برخوردار می باشد بدین منظور نیاز به یک سیستم طبقه بندی اقلیمی داریم که ما در اینجا سیستم پهنه بندی سیلیانینوف را انتخاب نمودیم برای انجام این محاسبات از سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS استفاده گردید هدف این مقاله تعیین پهنه های اقلیمی حوضه ابرکوه و تحلیل تاثیرات آن برروی مرز و مساحت پلایی ابرکوه می باشد روش تحقیق دراین مقاله بصورت اسنادی و کتابخانه ای و میدانی می باشد که برای تحلیل جامع و کل نگر از سیستم اطلاعات جغرافیایی بهره گرفته شده است بطورکلی یکی از دستاوردهای این مقاله تهیه نقشه سیلیانینوف حوضه ابرکوه با استفاده از GIS و براساس داده های اقلیمی ایستگاههای هواشناسی و مدار رقومی ارتفاع DEM و تحلیل ارتباط این طبقات و سطوح اقلیمی با محدوده پلایایی ابرکوه می باشد.