سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مهدی صالحی مؤید – کارشناس ارشد مهندسی عمران، مهندسان مشاور سامان محیط آزما
لیلا حبیبی – کارشناس ارشد محیطزیست، مهندسان مشاور سامان محیط آزما

چکیده:

با افزایش مداوم جمعیت انسانی )بیش از ۷ میلیارد(، تقاضا برای مواد غذایی فرآوری و بستهبندی افزایش یافته است وبدین ترتیب پردازش مواد غذایی و بستهبندی مواد غذایی منجر به کاهش قابل توجهی از منابع غیر قابل تجدید می-شود. صنایع غذایی به علت تعداد زیاد واحدهای فعال در این صنعت، جزو صنایع با بیشترین بار آلودگی در محیط زیستاست، علاوه بر این صنایع نساجی و چرمسازی از دیگر صنایع آلاینده محسوب میشوند که با توجه به افزایشجمعیت و افزایش روزافزون به محصولات این صنایع موجب نگرانیهای زیستمحیطی جدی است، از این رو مدیریتزیست محیطی این صنایع برای کاهش بار آلودگی و سازگار شدن این صنایع با محیط زیست از اهمیت زیادی برخورداراست و اجرایی شدن برنامه مدیریت زیست محیطی مستلزم تدوین شیوه نامه مناسب و اجرایی میباشد.