سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فاطمه حاجی آبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه زابل
جابر سلطانی – استادیار گروه مهندسی آب پردیس ابوریحان دانشگاه تهران،
مصطفی حبیبی داویجانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب دانشگاه بیرجند
هادی حسینی – دانشجوی کارشناسی مهندسی آب

چکیده:

استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور به منظور تخمین رواناب حوضه آبریز درسالهای اخیر افزایش یافته است این امر به خاطر آنست که مدلهای بارش رواناب هردو تغییر ژئومورفولوژی و مکانی را شامل میشود دراین تحقیق نقشه شماره منحی رواناب و نقشه ضریب نگهداشت سطحی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و تصاویر ماهواره لندست ۲۰۱۰ دریکی از حوضه های آبریز خراسان جنوبی تهیه شده است شماره منحنی رواناب براساس فاکتورهایی مانند گروه هیدرولوژی خاک کاربری اراضی پوشش زمین و شرایط هیدرولوژیکی تعیین می شود نقشه وضعیت پوشش زمین با کمک شاخص پوشش گیاهی تفاوت نرمال شده NDVI تهیه شده و سپس به سه کلاس مرتع خوب متوسط ضعیف تقسیم بندی می شود نقشه کاربری اراضی حوضه با استفاده ازداده های ماهواره لندست (ETM+) و بازدید صحرایی و به کمک نرم افزار ERDAS تعیین می شود و نقشه گروه هیدرولوژیکی خاک به کمک نقشه های خاک شیب کاربری اراضی تشکیلات زمین شناسی و بازدیده های صحرایی تهیه می گردد.