سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عطااله خادم الرسول – عضو هیئت علمی گروه خاکشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز
هادی عامری خواه – عضو هیئت علمی گروه خاکشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز
عبدالغفور خادم الرسول – دانشجوی دکتری مهندسی ژئوتکنیک دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

اکسیژن مرتباً توسط ریشه گیاهان مصرف و در عوض دی اکسید کربن دائماً تولید می شود. این پدیده باعث به وجود آمدن این دو گاز در طول نیمرخ خاک می شود. خصوصیات تهویه ای خاک ها در ارتباط تنگاتنگ با وضعیت اختمان خاک و آرایش ماکروپورها و میکروپورهای خاک می باشد که مجموعه این خصوصیات بر روی نقل و انتقال آب و مواد غذایی در طول پروفیل خاک و نیز جذب آنها توسط ریشه گیاهان موثر است، که در این زمینه مواد آلی خاک بر روی وضعیت ساختمان خاک و در نتیجه تهویه خاک موثرند لذا در این تحقیق ضریب نفوذ پذیری هوایی خاک متأثر از تیمارهای آلی مشتمل بر ۵ تیمار و در ۳ تکرار بررسی گردیده و توسط نرم افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان داد که در شرایطی که کود حیوانی به صورت مخلوط با خاک داده می شود بیشترین مقدار عددی ضریب نفوذپذیری هوایی خاک حاصل گردیده و استفاده از باگاس سطحی دارای کمترین میزان تأثیرگذاری بر روی ضریب نفوذ پذیری هوایی خاک می باشد.