سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی جریان و آلودگی آب

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رسول شادنیا – عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت معلم سبزوار

چکیده:

دراین تحقیق به کمک دستگاهی که برای همین منظور ساخته شده ضریب نفوذ پذیری نفت درمحیط خاکی با درصد رطوبت های متفاوت آب کمتر از درصد رطوبت ماندگار آب و همچنین ضریب نفوذ پذیری آب در محیط خاکی با درصد رطوبت های متفاوت نفت کمتر از درصد رطوبت ماندگار نفت اندازه گیری شده است پس از پایان آزمایشها مشاهده شد که با افزایش درصد رطوبت آب کمتر از درصد رطوبت ماندگار آب نفوذ پذیری نفت افزایش می یابد و با افزایش درصد رطوبت نفت کمتر از درصد رطوبت ماندگار نفت نفوذپذیری آب کاهش می یابد درپایان نیز یک روش کیفی برای تعیین سیال مرطوب کننده و سیال غیرمرطوب کننده ارایه شده است