سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی هیدروژن و پیل سوختی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سعید علیائی – استادیار گروه الکترونیک-آزمایشگاه تحقیقاتی نانوفوتونیک و اپتوالکتر
سمیه اسفنده – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر- دانشگاه تربیت دی

چکیده:

ما در این مقاله یک روش تداخل سنجی برای تعیین ضریب شکست در غشای پیل سوختی ارایه کرده ایم که بر اساس استفاده از تداخل سنج هنر و داین لیزری سه مود ببود یافته است. اختلاف مسیر نوری بین مسیرهای هدف و مرجع ثابت است و تغییر فاز بر حسب تغییر ضریب شکست محاسبه شده است و خواص غیر خطی این سستم با الگوریتم های فیلتر تطبیقی شام الگوریت حداقل میانگین مربعات LMS و الگوریتم حداقل میانگین مربعات نرمالیزه شده NLMS یه طور موثری مدل شده است. نتایج شبیه سازی نشان می دهد مدل سازی با الگوریتم NLMS سریع تر است و شامل کمترین میانگین مربعات خظا MSE است.