سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدرحیم نامی – استادیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه شیراز
علی عبداللهی فر – دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه شیراز

چکیده:

در این مقاله از روش بدون مش محلی پتروف -گالرکین MLPG)برای تحلیل ترک ورق مدرج تابعیFGM) ایزوتروپیک استفاده شده و برای شبیه سازی میدان جابجایی و تنش در اطرا ف ترک از روش تابع وزن توسعه داده شده به منظور عدم افزایش حجم محاسبات استفاده شده اس ت. ضریب شدت تنش با استفاده از انتگرالهای مستقل از مسیرJ که برای مواد ناهمگن فرمول بندی شدهاند محاسبه شده و با حل ورق ترکدار لبه ای از جنس مواد مدرج تابعی تحت بارگذاری تنش ثابت، تأثیر مقدار گرادیان خواص و همچنین زاویه گرادیان خواص با طول ترک، بر ضریب شدت تنشمود اول بررسی شده است