سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی عمران و محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فیروزه نصیری نژاد – کارشناسارشد سازه ، دانشکده مهندسی عمران و نقشه برداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، قزوین، ایران
علی دلنواز – استادیار دانشکده مهندسی عمران و نقشه برداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، قزوین، ایران

چکیده:

مبحث دهم مقررات ملی ساختمان ویرایش ۷۸ ، طراحی سازه های فولادی را مشروط به رعایت ضوابط لرزه ای نموده است. همچنین در این مبحث عنوان شده با انتخاب ضریب رفتار برابر و یا کمتر از ۵ برای سازه های فولادی، می توان بدون لحاظ کردن ضوابط لرزه ای سازه های فولادی را طراحی نمود. در پژوهش حاضر سعی شده است تا بدون در نظر گرفتن ضوابط ویژه لرزهای، با انتخاب ضریب رفتار ۵ در سازه های فولادی مهاربندیشده با مهاربندهای همگرا، درصدد بدست آوردن ضریب رفتاری برای این سازهها با سطح عملکرد یکسان در حالت استفاده از ضوابط ویژه لرزه ای گام برداشت. بدین منظور سه ساختمان فولادی ۳,۸ و ۱۱ طبقه با بادبندهای همگرایᴧشکل و ضربدری با استفاده از ضوابط استاندارد ۲۷۱۱ )ویرایش سوم( و مبحث دهم مقررات ملی ساختمان ایران ویرایش ۷۸ ، در دوحالت با R=5 و R=6 طراحی شده و مورد بررسی قرار گرفتهاند، که از تحلیل استاتیکی غیرخطی سازه ها به کمک نرم افزار Sap2000 و همچنین بهره بردن از ضوابط دستورالعمل بهسازی ساختمان ها )نشریه ۳۶۱ ( جهت ارائه نحوه تشکیل مفاصل پلاستیک استفاده شده است. نتایج نشان خواهد داد که عدم در نظر گرفتن ضوابط ویژه لرزهای موجب کاهش ضریب رفتار سازه- های فولادی مهاربندی شده می گردد.