سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدرضا ذوالفقاری – دانشکده عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
مهران سالاریان –

چکیده:

اجرای سازه های بتن آرمه با سیستم قالب تونلی به تازگی جایگاه ویژه ای در ساخت و ساز صنعتی در جامعه انبوه سازان به خود اختصاص داده است . فقدان یک مقدار مشخص برای ضریب رفتار این سازه ها در آیین نامه فعلی زلزله )استاندارد ۰۰۲۲ (، سبب عدم پیش بینی دقیق رفتار این سازه ها در زلزله های آتی می گردد . در اکثرموارد اعمال ضریب رفتار سازه در یک فرایند طراحی لرزه ای،بدون توجه به میزان تقاضای زلزله، مقدار پاسخ سازه و نیز سطح عملکرد مورد انتظار در طراحی سازه ، اعمال می گردد .در این مطالعه ابتدا به تعیین سطح عملکرد برای سه سازه ۲ ۵ ۱۵ طبقه به روش تحلیل تاریخچه زمانی غیر خطی می پردازیم .سپس ضریب رفتار سازه های مورد مطالعه را با رویکردمتفاوت و با توجه به میزان تقاضای زلزله )زلزله طرح( و نیز سطوح عملکردی قابل قبول ، به روش تحلیل دینامیکی افزایشی محاسبه می کنیم .در پایان برای ضریب رفتار این سازه هابه معرفی ماتریس ضریب رفتار به جای یک عدد مشخص پرداخته و الگوریتم یافتن این ماتریس را برای موارد طراحی شرح می دهیم .