سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امیر جواهری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران
عبدالرضا کبیری سامانی – دانشیار دانشگاه اصفهان

چکیده:

طبق گزارشات ارائه شده یکی از مهمترین دلایل تخریب سدها ناکافی بودن ظرفیت تخلیه سرریزها است. به همین دلیل طراحی سرریز با ظرفیت عبوری بالا از اهمیت ویژهای برخوردار است. سرریزهای کلید پیانویی نوع جدیدی از سرریزها هستند که ظرفیت تخلیه دبی بسیار بالایی دارند و میتوانند به عنوان سازهای اقتصادی با کارایی بالا مورد استفاده قرار گیرند. بدلیل تعداد زیاد پارامترهای هندسی و هیدرولیکی و مشخص نبودن تأثیر آنها بر جریان، تاکنون رابطه استانداردی برای طراحی این سرریزها ارائه نشده است. در این تحقیق برای تعیین تأثیر پارامترهای هندسی و هیدرولیکی مؤثر بر ضریب دبی جریان، آزمایشات متعددی انجام شده است. مدلهای آزمایشگاه شامل ۲۰ مدل با مشخصات هندسی مختلف هستند. آزمایشات در یک کانال مستطیلی شیشهای با شیب صفر و با طول ۱۲ متر، عرض۰/۴ متر و ارتفاع ۰/۷ متر انجام شده است کف کانال اصلی از فولاد زن گنزن و دیوار ههای کانال از جنس شیشه هستند. نمودار دبی-اشل سرریز به ازای پارامترهای هندسی مختلف ترسیم گردطده است. همچنین تأثیر پارامترهای هندسی مؤثر شامل طول سرریز، ارتفاع سرریز، عرض دهانه ورودی و خروجی و لب ههای آویزان بالادست و پاییندست بر ضریب دبی عبوری از سرریز کلید پیانویی بررسی شده است. در نهایت با استفاده از معادله عمومی سرریزها، معادلهای که کمترین خطا را داراست، به عنوان بهترین رابطه برای تعیین ضریب دبی سرریز در حالت جریان آزاد ارائه شده است.