سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

یونس بیات – کارشناسارشد مکانیکتبدیل انرژی، مرکز طراحی مهندسی توسدریا
علی فائزیان – استادیار ، پژوهشکده صنایع غذائی خراسان
یاسر ژیانی الیجه باف – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیکتبدیل انرژی ، شرکتمپنا

چکیده:

روش ۸AGA معتبرترین روش برای محاسبه ضریب تراکم پذیری گاز طبیعی می باشد. در این تحقیق ضریب تراکم پذیری و ضریب ژول- تامسون با استفاده از معادله حالت نوع ویریال ۸AGA بدست آمده اند. تاکنون معادلات حالت مختلفی برای گازها معرفی شده اند، اما از آنجا که گاز طبیعی ترکیبی از گازهای مختلف با خواص ترمودینامیکی متفاوت میباشد و بدلیل وابستگی شدید خواص گاز به ترکیبات تشکیل دهنده اش، نیاز به وجود معادله حالتی که خواص گاز طبیعی را با استفاده از آنالیز دقیق اجزای تشکیل دهنده گاز بیان نماید، وجود داشت. در ادامه با کمک استاندارد ۸AGA برای اولین بار ضریب ژول- تامسون گاز طبیعی استخراج شده از حوزه گازی شانول محاسبه و نمودار آنها رسم شده است