سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عبدالرضا ظهیری – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
وحیده مرتضوی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی

چکیده:

انتشار آلودگی درمنابع آبی و به ویژه در رودخانه ها یکی از مشکلات مهم در مدیریت کیفی منابع آب است در فرایند انتشار الودگی در آبراهه های طبیعی ضریب انتشار طولی الودگی مهمترین پارامتر در بین پارامترهای موثر محسوب می شوند تاکنون روشهای مختلف تجربی و عددی برای تخمین ضریب انتشار طولی آلودگی توسعه داده شده است اما اکثر مدلهای پیشنهاد شده نیازمند اطلاعات دقیق هندسی و هیدرولیکی و یا داده محور هستند همچنین استفاده از مدلهای هوشمند با عدم قطعیت زیادی همراه است هدف اصلی این تحقیق بررسی روش روندیابی که برمبنای حل تحلیلی معادله انتقال – جابجایی می باشدبه عنوان روشی ساده با نتایج قابل قبول می باشد بدین منظور ضریب انتشار طولی آلودگی در سه بازه از رودخانه موندگو با استفاده از روش روندیابی محاسبه شد و بررسی ها نشان داد که نتایج بدست آمده با این روش تطابق خوبی با داده های واقعی دارد.