سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مرتضی صادقی – دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی دانشگاه فردوسی مشهد
بیژن قهرمان – دانشیار گروه مهندسی اب دانشگاه فردوسی مشهد
عزیز الله ایزدی – دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی دانشگاه فردوسی مشهد
هادی ثانی خانی – فارغ التحصیل دوره کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه تبریز

چکیده:

در سال های اخیر، هندسه فرکتال ها به عنوان یک ابزار مناسب برای تشریح ساختار پیچیده خاک ها به گستردگی به کار رفته است. از جمله کارهای شاخص در این زمینه مدل ارائه شده توسط شپارد(۱۹۹۳)برای پیش بینی تابع هدایت هیدرولیکی از روی منحنی مشخصه رطوبتی خاک می باشد. اگر چه این مدل پایه فیزیکی دارد، اما یک پارامتر تجربی موسوم به ضریب اعوجاج (T) نیز در آن به کار رفته است. در حالیکه شپارد روش مشخصی برای تعیین T ارائه نکرد. وی تنها به صورت تجربی ۱/۲۷، ۱/۲۳ و ۱/۳۲ را به عنوان مقادیر مناسب T به ترتیب برای خاک های شنی، لومی و رسی ارائه کرد. در این مقاله، با این منطق که T با توان مدل ون گنوختن (n) رابطه عکس دارد، یک رابطه تجربی برای تعیین T ارائه شده است. این رابطه بر اساس داده های اندازه گیری شده ۲۰ خاک از پایگاه UNSODA به دست آمد. برای صحت سنجی این روش، رابطه تجربی مذکور برای شش خاک دیگر ازUNSODA با بافت های مختلف به کار گرفته شد. نتایج نشان داد که رابطه ارائه شده می تواند نتایج پیش بینی مدل شپارد را بهبود بخشد.