سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش بین المللی بتن های ناتراوا مخازن ذخیره آب شرب

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

زهرا افشاری – کارشناسی ارشد مهندسی عمران-سازه-دانشگاه زنجان
شهین شرافتخواه – مسئول تضمین کیفیت سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی واحد زنجان

چکیده:

برای تعیین مقاومت در برابر آتش اعضای ساختمانی نیاز به ارزیابی توزیع دما در آن عضو می باشد. روش های مطرح شده دراستانداردهای مربوطه برای یافتن توزیع دمای عضو با فرض دمای یکنواخت می باشد. در صورتی که در واقعیت بسیاری از اعضای فولادی در داخل دیوارها قرار می گیرند که باعث ایجاد گرادیان حرارتی در عضو مربوطه می شود. گرادیان حرارتی ایجاد شده در اعضای فولادی به خصوص در ستون های فولادی تحت آتش توسط تغییر شکل حرارتی، موجب ممان خمشی بزرگ در آن ها می شود که بسیار اهمیت دارد. چند آزمایش تجربی روی ستون های فولادی که تحت گرادیان حرارتی بودند در دانشگاه کامبراUniversity of Coimbra انجام شده است. در این مقاله با استفاده از مدل سازی عددی توسط نرم افزار SUPER TEMP CALC توزیع دما در مدل های آزمایشی بیان شده، انجام شده است. نتایج حاصل از این مدل سازی عددی با نتایج حاصل از آزمایش های تجربی مقایسه شده است و ضریبی تحت عنوان ضریب اصلاحی برای ارزیابی دما در اعضای فولادی تحت گرادیان حرارتی پیشنهاد شده است. سوالات تحقیق: در این مقاله، به ارزیابی دما در اعضای فولادی تحت گرادیان حرارتی پرداخته شده است. روش تحقیق: در این مقاله با استفاده از مدل سازی عددی، توزیع دما در مدل های آزمایشی به دست آمده و با مقایسه نتایج حاصل از هر دو روش عددی و تجربی، ضریبی پیشنهاد شده است که با ضرب آن در دمای عضو تحت افزایش دمای یکنواخت می توان دمای همان عضو را تحت گرادیان حرارتی به دست آورد. نتیجه گیری: در این مقاله ضریبی تحت عنوان ضریب اصلاحی برای ارزیابی دما در اعضای فولادی تحت گرادیان حرارتی پیشنهاد شده است.