سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

هادی محمد زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه محقق اردبیلی
عزت اله عسکری اصلی ارده – استادیار دانشگاه محقق اردبیلی
یوسف عباسپور گیلانده – استادیار دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

ضریب اصطکاک استاتیکی و دینامیکی غلات و سایر محصولات کشاورزی بر روی سطوح مختلف، در طراحی تجهیزات محصولات کشاورزی مورد نیاز می باشد. با توجه به اینکه خواص اصطکاکی دانه ها تحت تاثیر عوامل مختلفی از قبیل رقم محصول، محتوای رطوبتی، سرعت لغزش و جنس سطوح در تماس قرار می گیرند، در این تحقیق ضریب اصطکاک دینامیکی دانه پنج رقم متداول گندم (آذر ۲ و رصد و سبلان و زاگرس و سرداری) بر روی چهار سطح ( ورق گالوانیزه، ورق سیاه، ورق روغنی و ورق آلومینیومی)، سه سطح سرعت ( ۵ و ۱۰ و ۱۵ cm/s) و در سه سطح رطوبتی ( ۱۲% و ۱۴% و ۱۸% w.b) تعییین و اثرات متقابل آنها ورد بررسی قرار رگفته است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش تجزیه واریانس و برای مقایسه میانگین اثرات از آزمون چند دامنه ای دانکن ( با سطح احتمال ۵%) استفاده گردید. نتایج بدست آمده نشان داد که اثرات اصلی کلیه عوامل مورد بررسی و نیز اثرات متقابل دو تایی آنها بر روی ضریب اصطکام دینامیکی معنی دار بوده است. همچنین نتایج نشان داد که با افزایش سرعت از ۵cm/s تا ۱۰cm/s ضریب اصطکاک دینامیکی افزایش معنی داری داشته ولی با افزایش سرعت ۱۰cm/s تا ۱۵cm/s ضریب اصطکاک دینامیکی افزایش معنی داری نشان نداده است. در بین ارقام نیز رقم آذر ۲ از یبشترین (۰/۲۹۹) و رقم زاگرس از کمترین ( ۰/۲۷۳) میانگین ضریب اصطکاکی دینامیکی برخوردار است.