سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رهام اکبری طائمه – کارشناسی ارشد عمران آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
مسعود قدسیان – استاد دانشکده عمران و محیط زیست و پژوهشکده مهندسی آب- دانشگاه تربیت مد

چکیده:

سرریز جانبی در پروژه های مختلف آبرسانی، کشاورزی و … به عنوان وسایل کنترل، آبگیری و اندازه گیری جریان به کار می روند. در این تحقیق ۹۰ و ۱۲۰ درجه ابتدا با آنالیز ابعادی، پارامترهای موثر بر ،۶۰ ، با استفاده از داده های آزمایشگاهی مر بوط به سرریز جانبی مثلثی با زوایای راس ۳۰ ضریب آبگذری سرریز مشخص و در ادامه با بهره گیری از پارامتر های مذکور رابطه ای جدید برای تخمین ضریب آبگذری حاصل شد که جوابهای قابل قبولی را با توجه به تنوع زاویه رأس سرریز بدست می دهد. نتایج نشان داد ضریب آبگذری سرریز جانبی مثلثی تابعی از عدد فرود جریان، زاویه راس سرریز و عمق نسبی جریان است.