سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمود مهرداد شکریه – آزمایشگاه تحقیقاتی کامپوزیت دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و ص
احمدرضا قاسمی خوزانی – آزمایشگاه تحقیقاتی کامپوزیت دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و ص

چکیده:

در این تحقیق یک روش جدید برای بدست آوردن ضرایب کالیبراسیون در مواد مختلف توسعه داده شده است . نتایج بدست آمده در این تحقیق می تواند بجای روش آزمایشی مورد استفاده قرار گیرد . در این روش فرآیند سوراخکاری مرکزی برای مواد مختلف به کمک روش اجزاء محدود شبیه سازی گردیده است . در هر حالت محل سوراخکاری و محل نصب کرنش سنج به دقت المان بندی گردیده است . پس از وارد نمودن بار اولیه به عنوان تنش پسماند موجود در قطعه، جهت شبیه سازی فرآیند سوراخکاری، المانهای موجود در ناحیه سوراخ در مدل اجزاء محدود از بین می روند . سپس کرنش در محل نصب روزت در راستای نصب کرنش سنج واقعی استخراج شده و میانگین گیری گردیده است .
شبیه سازی روش سوراخکاری مرکزی برای مواد ایزوتروپیک به صورت دو بعدی انجام گرفته است . با استفاده از این روش ضرایب کالیبراسیون محاسبه گردیده و با ضرایب کالیبراسیون استاندارد مقایسه گردیده است . نتایج این روش با نتایج حل دقیق استاندارد، خطایی کمتر از ۳ / ۰ درصد را نشان می دهد . شبیه سازی روش سوراخکاری مرکزی برای مواد ارتوتروپیک لزوم استفاده از اتریسضرایب برای این مواد را بیان می دارد . نتایج حاصل از شبیه سازی با روش تحلیلی مقایسه گردیده است . از مزیتهای روش جدید سهولت استفاده برای همه مواد با هر درجه از خواص ارتوتروپیک می باشد . در این روش می توان کرنش سنج های مختلف و قطر متفاوت سوراخها را با توجه به شرایط آزمایش شبیه سازی نمود، و ماتریس ضرایب حاصل را در تعیین تنشهای پسماند مجهول به کار گرفت . تعیین ماتریس ضرایب تنشهای پسماند در اشکال هندسی پیچیده از کاربردهای خوب این روش است .