سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی غرب کشور: چالشها و راهکارها

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عباس ملکی – استادیار دانشگاه لرستان
کبری نامداریان – دانشجویان کارشناسی ارشد
صبا خاکسار –

چکیده:

نفوذ آب به خاک یکی از عوامل بسیار مهم درطراحی و مدیریت آبیاری سطحی می باشد معادله های نفوذ متعددی برای این منظور ارایه شده است که شامل معادله های پایه ای فیزیکی و تجربی می باشد برای انتخاب هریک از این معادله ها برای اراضی و مزارع مخلتف نیازب ه ازمایشهای تجرب یو مقایسه آن باهریک از معادله هیا نفوذ است دراین مقاله برای تعیین معادله نفوذمناسب برای اراضی دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان معادله های نفوذ کاستیاکف – کاستیاکف لوئیس و سازمان حفاظت خاک SCS مورد ارزیابی قرارگرفته و ضرایب آنها با استفاده از ۸ سری داده های صحرایی نوشته شده است ضرایب معادله های نفوذ با استفاده از دبل رینگ و سینگل رینگ واستفاده از مقادیر سرعت نفوذ نهایی F0 بدست آمده نتایج نشان داد معادله کاستیاکف لوئیس با خطای متوسط ۹٫۸۶ درصد محاسبه حجم اب نفوذی از کارایی بیشتری نسبت به سایر معادله های نفوذ در منطقه مورد مطالعه برخوردار است.