سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی عبداللهی فر – دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه شیراز
محمدهادی رحیم نامی – استادیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه شیراز
علیرضا شفیعی – استادیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه یزد

چکیده:

در این مقاله از روش بدون مش محلی پتروف-گالرکین MLPG)برای تحلیل ترک دینامیکی صفحۀ محدود هدفمندFGM)ایزوتروپیک استفاده شده است. برای شبیه سازی میدان جابجایی و تنش در اطراف ترک از روش تابع وزن توسعه داده شده به منظور عدم افزایش حجم محاسبات استفاده میشود. ضرایب شدت تنش دینامیکی با استفاده از انتگرالهای مستقل از مسیرJ که برای مواد ناهمگن فرمولبندی شدهاند محاسبه میشود و با حلصفحهی ترکدار مرکزی از جنس مواد هدفمند تحت بارگذاریهایمختلف دینامیکی، تأثیر ناهمگنی بر ضریب شدت تنش دینامیکی نشان داده میشود