سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس تمدید و تخمین عمر سازه های هوایی و صنعتی پیر و فرسوده

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

دانیال قهرمانی مقدم – دانشجوی دکتری دانشگاه فردوسی مشهد
ناصر سلطانی – دکتر استاد دانشگاه تهران
هادی صنعتی –
ابوالقاسم محمدپور –

چکیده:

تعیین ضرایب شدت تنش یکی از پارامترهای مهم در مکانیک شکست می باشد یکی از هندسه های رایج در ارزیابی مسائل مکانیک شکست بررسی تمام گوه با صفحه نیمه بینهایت دارای ترک است که در این مقاله تماس گوه نامتقارن بررسی شده است برای تعیین میدان تنش در نوک ترک از روش اجزا محدود و نرم افزار ABAQUS استفاده شده و همچنین ضرایب شدت تنش براساس روابط موجود در مراجع مکانیک شکست برای موارد مختلف محاسبه شده است در ادامه نتایج حاصل از حل عددی با نتایج حل تحلیلی و تجربی موجود مقایسه شده و درستی نتایج را تایید می کند و سپس تاثیر اندازه ترک و تاثیر فاصله گوه از نوک ترک روی ضرایب شدت تنش بررسی شده است. سرانجام نتایج نشان میدهد که دراین مورد مد اول شکست صفر و فقط مد دوم شکست موجود است.