سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مرتضی کازرونی – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات مخابرات، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
محمود کمره ای – دانشیار دانشگاه تهران

چکیده:

بررسی حساسیت الگوی تشعشعی آنتن های آرایه فازی نسبت به خطاهای مختلف مربوط به عناصر تشکیل دهنده آن و تعیین ضریب حساسیت ماکزیمم مورد توجه مقاله حاضر است . شبیه سازی کامپیوتری الگوی تشعشعی یک آنتن آرایه فازی واقعی با ٢۵٧٩٨ عنصر ایزوتروپیک و تعیین ضرایب حساسیت به تغییرات انحراف معیار خطاهای دامنه تحریک به اندازه % ١٠ ، فاز تحریک به میزان ۶° ، خطای تصادفی در مختصات محل نصب برابر با % ١ طول موج فرکانس کار و احتمال خرابی عناصر به مقدار % ١ به عنوان محدوده مجاز و همچنین در نظر گرفتن تغییرات فوق الذکر بصورت دو برابر و ده برابر محدوده مجاز در این مقاله ارائه شده است.