سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محسن ابراهیمی چمکاکایی – دانشجوی دکترا – دانشگاه صنعتی شریف
محمد سعید سیف – استاد قطب علمی هیدرودینامیک و دینامیک متحرکهای دریایی – دانشکده مکان
محمدرضا باقری – دانشجوی دکترا – دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

زمان بر و محدود بودن شبیهسازی مقاطع سه بعدی انواع شناورها، تحت بارهای وارده با شتابهای مختلف مانند بار امواج، وجود روشهایی چون تئوری نواری را برای کاهش زمان و عمومیت بخشیدن به نتایج حاصل از نتایج تجربی و تحلیلهای عددی، ضروری می ساز د. کارهای تجربی محدود و همچنین فرضیات سادهکنندهای مانند جریان غیرلزج تحلیلهای عددی انجام شده در گذشته مانند فرم های لوئیس [ ۱]، برای استخراج ضرایب هیدرودینامیکی مورد نیاز در تئوری نواری و همچنین پیشرفت و توسعهی سختافزارها و نرمافزارهای محاسباتی قدرتمند، انجام کارهای عددی پیشرفته را در این زمینه ضروری میسازد. در این مقاله از روش حجم محدود برای استخراج ضرایب هیدرودینامیکی حرکت هیو اجباری استفاده می شود. به علت پیچیدگی بالای مسئله به خاطر حرکت شبکه و همچنین قابلیت های بالای نرم افزار فلوئنت برای تحلیل عددی و همچنین وجود روشهای مناسب حرکت، بهبود و تصحیح شبکه، از این نرم افزار برای تحلیل استفاده می شود . معادله ی پیوستگی و معادلات متوسطگیری شدهی ناویراستوکس در حالت دوبعدی به همراه معادلات آشفتگی (فرمول در متن اصلی مقاله) به همراه توابع دیوارهی استاندارد و قابلیت لغزش شبکه و همچنین اصلاح شبکه با روش های تحلیل فنری و تولید مجدد محلی شبکه به صورت حل ناپایدار با زمان حل میشوند. نتایج تحلیل عددی برای هندسهی متداول در شناورها با ترکیب مستطیل و نیمدایره، در چند فرکانس و دامنهی مختلف ارائه میشود.