سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در تولید گیاهان با منشاء روغنی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

پویا آروین – دانشجوی دکتری فیزیولوژی گیاهان زراعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و
مهدی عزیزی – استادیار و عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان خراس
رضا اباذریان – کارشناس ارشد زراعت و عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد بجنورد
محمدرضا صبری شرق – دانشآموخته کارشناسی زراعتو اصلاح نباتاتدانشگاه بیرجند

چکیده:

به منظور بررسی تعیین ضرایب اختصاص مواد به برگدربین ۱۳ رقم بهاره کلزا ، آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی طرق، مشهد در سال زراعی ۸۶-۸۵ و در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ۴ تکرار به اجرا درآمد. نتایج نشان داد که بین ارقام از لحاظ ضرایب اختصاص مواد به برگ تفاوت معنیداری وجودداشت. در این آزمایشبه ترتیب ارقامGoldrush با ۰/۰۷۶ ±۰/۶۸ و زرفام با ۰/۰۷۴±۰/۶۸ گرم ماده خشک برگ به گرم ماده خشکاندام هوایی بیشترین و رقم BP18 با ۰/۱۵±۰/۲۲ گرم ماده خشکبرگ به گرم ماده خشک اندام هوایی کمترین ضرایبرا در بین ارقام کسب کردند. بررسی نمودارهای تخصیص مواد به برگو ساقه نشان داد ، در کلزا از آغاز تا پایان گلدهی ساقه ها مقاصد فعاتر و بزرگتری برای دریافت مواد فتوسنتزی نسبت به برگها بودند.ضمنا روند کاهش تخصیص مواد به برگ در طی گلدهی در ارقام بهاره مشهود بود.