سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نهمین همایش ملی تونل

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رحیم اسمعیل زاده فشتمی – گروه مهندسی معدن دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
کاوه آهنگری – گروه مهندسی معدن دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
سیدمحسن پروینچی ها – کارشناسی مهندسی برق الکترونیک

چکیده:

امروزه صنعت تونل سازی و علم ژئوتکنیک با توجه به حساسیت طراحی و تاثیر گذاری حفاری فضاهای زیرزمینی برسازه های موجود اطراف تونل در تلاش برای استفاده از علم روز دنیا است و از آنجایی که تعیین کمیت پارامترهای زمین مانند تنشهای اولیه ساختار های زمین شناسی خواص ژئومکانیکی خاک و … با دقت کافی مشکل می باشد لذا با استفاده از ابزار بندی در تونل به روش تحلیل برگشتی تک متغیر ه می توان بطور تقریبی خواص رفتاری و ژئومکانیکی خاک را پیش بینی کرد یکی از اهداف ابازر بندی کنتر ل جابجایی هاه به منظور ارزیابی پایداری فضاهای زیرزمینی و همچنین کنترل فرضیات طراحی از جمله پارامترهای مقاومتی خاک می باشد دراینم قاله ابتدا با استفادها ز رو ش تحلیل برگشتی تک متغیره و مدلسازی عددی با استفاده از نرم افزار ،FLAC 2D مقادیر پارامترهای ژئومکانیکی خاک محیط اطراف تونل تعیین شده است.