سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهناز صالحی – اعضای هیئت علمی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
ابوالفضل عباسی –
زهرا عبادی –
حمیدرضا انصاری –

چکیده:

برای تعیین اثر مصرف ضایعات فراوری شده میوه و تره بار میادین شهرداری برصفات فیزیکی چرم به ۱۶ بره بومی جیره غذایی به نسبت های صفر ۳۳ و ۶۶ و ۱۰۰ درصد از پسماندهای میادین شهرداری خورانده شد درانتهای آزمایش به مدت صدروز پس از کشتار دام پوست ها به کارخانه چرم ارسال و عمل دباغی و مراحل فراوری تا ساخت کراست چرم نیمه ساخته ادامه یافت برای اندازه گیری مقاومت به گسیختگی و کشش پذیری نمونه های چرم از دستگاه کشش با سلول بار ۱۰۰ کیلوگرم ۱ کیلونیوتن استفاده شد داده ها بصورت تجزیه واریانس یک طرفه و بهروش ANOVA د رنرم افزار sAS تجزیه و تحلیل آماری شدند. نتایج حاصل معلوم نمود میانگین و اشتباه معیار ضخامت نیروی پارگی مقاومت به گسیختگی و کشش پذیری چرم به ترتیب ۱/۳±۰/۰۲ میلی متر ۱۶/۹±۰/۶ کیلوگرم ۱۲۹/۸±۵/۰ کیلوگرم / سانتی متر مربع و ۶۹/۴±۱/۹ درصد بود نتایج نشان دهنده تفاوت معنی دار ضخامت چرم و نیروی پارگی درنمونه های چرم بود کمترین میزان ضخامت و بارپارگی متعلق به گروه چهارم که صددرصد از پسماند استفاده کرده اند بود.