سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مقداد کردستانی – دانشجوی کارشناسی ارشد فرآوری مواد معدنی دانشگاه شهید باهنر کرمان
عباس سام – عضو هیات علمی بخش مهندسی معدن دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمدعلی اربابیان – کارشناس ارشد فرآوری مواد معدنی مجتمع معدنی و صنعتی گل گهر

چکیده:

سولفور بیش از حد مجاز، به عنوان یکی از عناصر اصلی مزاحم در فرآیندهای تولید گندله و فولاد محسوب می شوند.خوردگی در بخش های مختلف کارخانه گندله سازی از جمله کوره ها، نتیجه آثار مخرب حضور این عنصر است کههزینه های زیادی را تحمیل می کند. با کاهش عیار گوگرد در مراحل فرآوری، می توان از نتایج مخرب این عنصر در مراحل بعدی جلوگیری نمود. همچنین، با کاهش ورود گازSO 2به هوای اطراف، از آلودگی محیط زیست کاسته می شود. پیریت عمده ترین کانی سولفیدی موجود در کنسانتره مغناطیسی شدت پایین گل گهر و عامل اصلی بالا بودن سولفور آن به شمار می رود. به منظور صرفه جویی در وقت و هزینه ها و با توجه به شناخت نسبی از فرایند، از روش طراحی آزمایش ها استفاده گردید. در تحقیق حاضر، تاثیر عوامل: میزان کلکتور مصرفی، میزان مصرف سیلیکات سدیم به عنوان بازداشت کننده و متفرق کننده کانی های اکسیدی، میزان مصرفMIBCبه عنوان کف سازpHمحیط،درصد وزنی جامد، زمان آماده سازی و فلوتاسیون مجدد، بر کاهش درصد گوگرد مورد بررسی قرار گرفت. در بهترینحالت مصرف مواد شیمیایی، عیار گوگرد ۰/۱ درصد، عیار و بازیابی آهن به ترتیب ۷۵ و۹۴/۶درصد به دست آمد.