سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش تخصصی نمک زدایی آبهای شور، لب شور و تصفیه پساب

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سپیده رشیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی -صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی وا
منوچهر نیک آذر – استاد دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه امیرکبیر
علی وزیری یزدی – استادیار دانشکده فنی -مهندسی گروه مهندسی شیمی دانشگاه آزاد اسلامی وا
رضا فضایلی – استادیار دانشکده علوم پایه گروه شیمی کاربردی دانشگاه آزاد اسلامی واح

چکیده:

در مقاله حاضر تخریب فوتوکاتالیستی رنگ Reactive Blue 2 ( RB2 در آب با استتااده از ررات نتانو پتودر تیتتانیوم دی اکسیدTiO2 Degussa P25 به همراه آب اکسیژنه بررسی شده است. برای اندازه گیری غلظت رنگ در ابتدا و انتهتای کتارا از اسپکتروفوتومترUV-Visible استااده شد. تأثیر پارامترهای مؤثر بر بتازده تخریتب نظیتر غلظتت آب اکستیژنه H2O2 جرم TiO2مصرفی pH محلول بررسی و مشاهده شد که افزایش غلظتH2O2 جرم TiO2 و pH در محلتول تتا مقتدار مشخصتی باعث افزایش راندمان تخریب فوتوکاتالیستی شده و از آن به بعد منجر به کاهش آن خواهد شد. در نهایت شترای بهینته بترای حذف این رنگ با استااده از طراحی آزمایشات به روش تاگوچی با نرم افزارQualitek 4 بدست آمده است.