سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

شادی کلاهگر آذری – دانشجوی کارشناسی ارشد نانو مواد ، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعت
جواد مقدم – استادیار، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی سهند تبریز

چکیده:

در این تحقیق از روش تاگوچی (با آرایه اورتوگونال (فرمول در متن اصلی مقاله)) برای بهینه سازی شرایط تولید نانو ذرات نقره از نمک کلرید نقره به روش احیای شمیایی تر در حضور دی-فراکتوز به عنوان عامل احیا کننده و پلی وینیل پیرولیدون (PVP) به عنوان عامل پایدار کننده در محیط آمونیاکی استفاده شد. هدف، بررسی طیف جذبی UV-Vis نانو ذرات نقره و بهینه کردن همزمان سه مشخصه اپتیکی ذرات شامل کاهش طول موج در ماکزیمم جذب ( Maxλ)، افزایش شدت جذب پلاسمون سطح (Abs) و کاهش پهنای پیک در نصف ارتفاع (FWHM) ، و همچنین افزایش زمان رسوب کردن ذرات در محلول (tp) است، که این چهار ویژگی به ترتیب نشان دهنده کاهش اندازه ذرات ، افزایش تعداد ذرات د رواحد حجم محلول، یکنواختی توزیع اندازه ذرات و افزایش پایداری آنها است. پارامترهای آزمایش در محدوده ۲ تا ۱۰مولار برای غلظت آمونیاک د رمحلول (N) و ۲۵۰ تا ۴۵۰ برای نسبت [AgCl] / [فراکتوز] (F) 6 تا ۵۴ برای -)P)WPVP/WAgC) ، صفر تا ۲۴ درجه سانتیگراد برای دمای واکنش (T) و ۴ تا ۸ ساعت برای زمان واکنش (t) بررسی شدند. شرایط بهینه برای دستیابی به کم ترین اندازه نانو ذرات ۲M=N و ۳۰۰=F و ۵۴=P و T=صفر درجه سانتیگراد و ۴h=t بوده که Maxλ آن معادل ۳۶۵nm بدست آمد. به منظور افزایش تعداد ذرات ، یکنواخت کردن توزیع اندازه و افزایش پایداری ذرات در محلول، سه سری آزمایش دیگر با شرایط معین انجام شد و شرایط بهینه کلی ۲M=N و ۴۵۰=F 54=P و T=6NV[I SHKJD’VHN و ۴h=t بدست امد. سپس با تحلیل اریانس (ANOVA) درجه اطمینان محاسبه شد.