سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس تمدید و تخمین عمر سازه های هوایی و صنعتی پیر و فرسوده

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

یداله رضازاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی فضایی پژوهشگاه هوافضا
محمدطاهای ابدی – استادیار عضو هیئت علمی پژوهشگاه هوافضا

چکیده:

دراین تحقیق روش اجزای محدودی برای محاسبه امپدانس الکترومکانیکی مبدلهای پیزوالکتریکی ارائه می گردد که به سازه متصل شده است امپدانس الکترومکانیک مبدلهای پیزوالکتریک با شبیه سازی تحریک آنها توسط اختلاف ولتاژ الکتریکی متناوب و محاسبه جریان الکتریکی لازم برای تحریک آنها محاسبه می شود و عدد مختلطی با توجه به نسبت دامنهولتاژ بردامنه جریان الکتریکی و اختلاف فاز بین آنها در فرکانسهای مختلف تحریک محاسبه می شود که مقدار آنها علاوه بر خواص مبدل پیزوالکتریک به خواص سازه متصل به آنها وابسته است پاسخ الکترومکانیک مبدلهای پیزوالکتریک براساس رفتار ناهمسانگرد خطی آنها تعیین می شود و اثر کوپل میدان تغییر شکل و میدان اختلاف پتانسیل در تحلیل آنها در نظر گرفته می شود این روش برای تعیین امپدانس مبدلهای پیزوالکتریک متصل به سازه سالم و معیوب استفاده می شود و معیاری برای ارزیابی سلامت سازه براساس ریشه میانگین مجذور انحراف در فرکانسهای مختلف محاسبه می شود.