سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی فرمهینی فراهانی – کارشناس پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی
حمیدرضا میرداودی – عضو هیئت علمی مرکزی تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی
غلامرضا گودرزی – عضو هیئت علمی مرکزی تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی

چکیده:

پوشش گیاهی هرمنطقه مانند آئینه ای منعکس کننده ویژگیهای آن ناحیه دردرازمدت می باشد شناسایی ویژگیهای پوشش گیاهی هر منطقه می تواند راهنمای خوبی جهت تفکیک مناطق بیابانی از غیربیابانی باشد جهت تهیه نقشه شدت بیابان زایی اراضی حوضه آبخیز کویر میقان استان مرکزی ابتدا کلیه آمار اطلاعات گزارشات و نقشه های موجود درزمینه پوشش گیاهی خاکشناسی اقلیم ژئومرفولوژی جمع آوری و مطالعه گردید. نقشه تیپهای گیاهی با توجه به نتایج طرح شناخت مناطق اکولوژیک کشور تهیه گردید و ارزیابی درتیپ های گیاهی انجام شده است درهر تیپ گیاهی درصد تاج پوشش گیاهان دائمی وضعیت مرتع تولید علوفه و درصد گونه های خوشخوراک اندازه گیری شده است جهت برآورد تاج پوشش گیاهان از روش سطحی یا پلات گذاری استفاده شده و مکان دقیق پلات ها درهر تیپ نیز توسط gps مشخص گردیده است پلاها به شکل تصادفی به تعداد حداقل ۱۰ عدد و به ابعاد ۲متر مربع درهر تیپ گیاهی زده شده است وضعیت مرتع به روش چهارفاکتوری تولید به روش قطع و توزین ودرصدگونه های خوش خوراک نیز با مشاهدهدرپلاتها و استفاده از روش درجه اهمیت محاسبه و مشخص شده است.