سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فرشید باقری – پژوهشگاه نیرو
وهاب مکاریزاده – پژوهشگاه نیرو
سعید امانی – سازمان بهره وری انرژی ایران
محسن جبار – شرکت توانیر

چکیده:

مقاله حاضر اختصاص به تعیین شاخصهای مصرف انرژی الکتریکی به تفکیک مولفه، برای ساختمانهای اداری در مناطق آب و هوایی مختلف کشور د ارد. با توجه به مالکیت غیرشخصی و وجود الگوهای مصرف انرژی نسبتا نامناسب در ساختمانهای اداری کشور و عدم در دسترس بودن شاخص های مصرف معتبر در این زمینه، در ای ن تحقیق بر روی این گروه پراهمیت از ساختمانهای کشور، تمرکز شده است. بدین منظور، با مطالعه تجربیات کشور های پیشرو در زمینه استخراج شاخصهای مصرف ساختمانها و همچنین تجربیات مشابه موجود در سطح کشور، رویه اجرایی این طرح تحقیقاتی مبتنی بر بهره گیری همزمان از شاخص ها ی مصرف انرژی حاصل از ممیزی انرژی مجموعه ای از ساختمانهای اداری کشور به همراه شبیه سازی مصرف انرژی جامعه نمونه ای گسترده از آنها در محیطیک نرم افزار ، بنا نهاده شده است. با توجه به تاثیر بسیار زیاد شرایط آب و هوایی بر شاخص های مصرف انرژی الکتریکی ساختما ن ها، شاخصهای موردنظر به تفکیک اقلیمهای آب و هوایی مختلف استخراج گردیده اند. شاخصهای استخراج شده به تفک یک مولفه های مصرف انرژی الکتریکی نشان می دهند که به ترتیب مولفه های سرمایش فضاها، روشنایی و تجهیزات اداری، بیشترین سهم از مصرف انرژی الکتریکی ساختمان های اداری کشور را شامل گردیده اند. این نتایج همچنین نشان می دهند که در میان اقلیم های آب و هوایی مختلف کشور ، به ترتیب اقلیم گرم و مرطوب (مناطق حاشیه خلیج فارس و دریای عمان) و اقلیم با نیاز انرژی گرمایی زیاد (مناطق سردسیر کشور) با الگوهای مصرف سالیانه ۹۷٫۹ و ۴۶٫۵ کیلووات ساعت بر مترمربع زیربنای مفید، بزرگترین و کوچکترین شاخصها را به خود اختصاص داده اند.