سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

منا اسفندیاری – کارشناس ارشد هواشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده:

دراکثر مناطق جهان بویژه در ایران عامل محدود کننده تولیدات کشاورزی آب است. بنابراین یکی از مهمترین مسائل برنامه ریزی کلان مملکتی، بهره برداری بهینه از منابع آبی می باشد. در این تحقیق ابتدا ویژگیهای شروع و خاتمه بارش که بصورتبارش های بهنگام، زودهنگام و دیرهنگام طبقه بندی شده است، مورد بررسی قرار گرفت. سپس به بررسی شاخص های معتبر و غیر معتبر برای فعالیت های کشاورزی بهنگام در سطح استان همدان پرداخته شد. در این بررسی از آمار پیوسته بارش روزانه ۸ ایستگاه در سطح استان همدان در طی سالهای ۵۰۰۲ -۱۹۸۶استفاده شد. نتایج نشان داد که بلندترین متوسط فصل بارش در قسمت های شمالی استان بویژه در شمال غربی و پائین ترین آن در قسمت های شرق و جنوب شرق دیده می شود. شاخص های مدت معتبر برای فعالیت های کشاورزی بهنگام، در استان همدان بین ۰۰ تا ۵۲ درصد است و از بین این شاخصها، شاخص NL در بخش مرکزی استان همدان، مقادیر بالاتری دارد. شاخص های مدت غیر معتبر برای فعالیت های کشاورزی بهنگام، بین ۵۰ تا ۰۰ درصد می باشند. در کل استان، شاخص LE کمترین مقدار را داراست و شاخص NE به استثنای بخش شرقی استان، در همه موارد دارای بالاترین مقدار در این سری از شاخص هاست