سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

فرزاد آزادشهرکی – عضو هیئت علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طب
کیهان شرافتی – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
محمود قاسمی نژاد – عضو هیئت علمی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین

چکیده:

بخش کشاورزی سهم قابل توجهی در مصرف انرژی دارد. عوامل اصلی افزایش مصرف انرژی در بخش کشاورزی افزایش جمعیت، افزایش سطح زندگی مردم، محدودیت زمین های قابل کشت و ارزانی سوخت و سایرنهاده های کشاورزی است. این مطلب بیانگر اهمیت تجزیه و تحلیل انرژی و منابع آن در این بخش است . در این تحقیق انرژی مصرفی و انرژی تولیدی محصولات عمده زراعی شهرستان بردسیر ( گندم و سیب زمینی) به وسیلهنمونه گیری کاملاً تصادفی و مصاحبه با کشاورزان محاسبه و به وسیله آن شاخص های افزوده خالص انرژی، کارایی انرژی و بهره وری انرژی تعیین گردیدند. نتایج بررسی ها نشان داد کل انرژی مورد نیاز برای تولید هر هکتار گندم و سیب زمینی در مناطق مذکور به ترتیب معادل۶۳۳۰۵/۴و۳۹۵۴۵/۰۹مگا ژول و شاخص کارایی انرژی برای این دو محصول به ترتیب معادل ۰/۸۲ و ۲/۲۸ برآورد شد. افزوده خالص انرژی در محصول گندم منفی ۱۱۳۰۵/۴- مگاژول در هکتار) به دست آمد. بررسی سهم نهاده ها از کل انرژی ورودی مشخص نمود که در هر دو محصول کود شیمیایی بیشترین سهم انرژی مصرفی را به خود اختصاص داده است . در محصول گندم بیشترین میزان انرژی مصرفی پس از کود شیمیایی مربوط به آبیاری و در سیب زمینی مربوط به غده در کاشت بود . مصرف بهینه کودهای شیمیایی، اصلاح روش های آبیاری و استفاده از غده های مناسب در کاشت سیب زمینی می تواند نسبت به بهبود کارایی انرژی در منطقه بردسیر موثر باشد