سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس مجازی ذخیره سازی زیرزمینی مواد هیدروکربوری

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حامد نریمانی فر – کارشناس ارشد مهندس نفت، واحد علوم و تحقیقات
کریم سلحشور – عضو هیات علمی دانشگاه صنعت نفت
سیاوش نانوا – کارشناس شرکت بهره برداری کارون

چکیده:

برای مطالعه مخازن نفت و گاز، در اختیار داشتن خواص فیزیکی مخزن از جمله تراوائی و تخلخل از اهمیت بسیاری برخوردار است. یکی از این روشها برای بدست آوردن اطلاعات مورد نیاز در مخازن نفتی، گرفتن داده های چاه آزمائی و آنالیزداده ها ودر نهایت تخمین پارامترهای مخزن توسط داده های چاه آزمایی میباشد. آزمایش های چاه آزمایی اطلاعات بسیارارزشمندی را برای تشخیص نوع مخزن، تشخیص آسیب دیدگی سازند و پیش بینی عملکرد مخزن را در اختیار قرار می دهد.در مطالعه مخازن شکافدار اندازه بلوک اهمیت بسزایی در تعیین دبی تولید برخوردار است. در این مقاله با استفاده از نرم- افزار pan system داده های چاه آزمایی یک مخزن شکافدار جهت بدست آوردن اندازه بلوکها به کار گرفته شده است. با گذشت زمان و افزایش اختلاف سطح تماس نفت و گاز در ماتریس و شکاف، دبی تولید در اثر مکانیسم ریزش ثقلی متناسببا آن افزایش می یابد. نتایج بدست آمده، تطبیق قابل قبول با اطلاعات حاصل از نمودارگیری داشته است.