سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علی منصور خاکی – دانشیار دانشکده عمران – دانشگاه علم و صنعت ایران
افشین شریعت مهیمنی – استاد یار دانشکده عمران- دانشگاه علم و صنعت ایران
سید حسن ساداتی بالادهی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

چکیده:

در تحقیق حاضر درجه اهمیت اجزای مختلف شبکه حمل و نقل بر اساس شاخص ریسک تعیین گردیده است. با توجه به این درجه اهمیت ، بازسازی اجزای شبکه حمل و نقل جاده ای استان گلستان پساز بروز سیل اولویت بندی گردیده است. شاخص ریسک با استفاده از شاخص های دسترسی و هیدرولوژی تعیین گردیده است. در بخشدسترسی ابتدا شبکه راههای استان گلستان با استفاده از نرم افزار ۲مدل MEME سازی گردید. در مرحله دوم بر اساساحجام ترافیکی روزانه در سطح استان شبکه مورد نظر بار گذاری گردید. با توجه به مطالعات متعددی که در گذشته بر روی شاخص دسترسی انجام گرفته است، شاخصی مناسب بر اساس حجم ترافیکجهت تعیین شاخصدسترسی تعریف گردید. در مرحله سوم این فرضکه هر کدام از اجزای شبکه راههای استان تحت بروز بحران سیل تخریب گردید، شاخصدسترسی برای دو حالت (قبل و بعد از تخریب کمان) برآورد شده است. در مرحله پایانی با توجه به اختلاف بین شاخص دسترسی (قبل و بعد از تخریب) برای هر یکاز اجزای شبکه ، درجه اهمیت آن عضو و اولویت بندی پساز بروز بحران سیل تعیین گردید. در بخشهیدرولوژی ابتدا پیک سیلاب رودخانه های موجود در محدوده مورد مطالعه تعیین گردید. سپس حداکثر دبی قابل عبور توسط پلهای موجود بر روی رودخانه ها برآورده شد. در مرحله پایانی میزان آسیب پذیری یا احتمال تخریب پل بر اثر وقوع سیل برای کمانهای مورد نظر در شبکه حمل و نقل جاده ای استان تعیین گردید. مقادیر بدست آمده به صورت ضریبی برای شاخصدسترسی به کار گرفته شد و براساس آن شاخص ریسک بدست آمده، وسپساجزای شبکه حمل و نقل برای شرایط بروز بحران سیل اولویت بندی گردید.